Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Seuran nimi on Suunta-Veikot ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Seuran toiminta-alueena on pääkaupunkiseutu. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsenistä harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailu- ja harrastustoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä
 • kuntoliikuntaa

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENYYS

Seura on Suomen Suunnistusliitto ry:n jäsen.

4 § JÄSENET

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka hallitus hyväksyy.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallituksella on oikeus erottaa seurasta jäsen, joka:

 • laiminlyö jäsenmaksun
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran tai Suunnistusliiton tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetuksi tulleella jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5 § HALLITUS

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (3) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee asian äänten mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

6 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § TILIT

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja seuran vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

8 § SEURAN KOKOUKSET

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena sähköpostitse tai kirjeitse kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotisivuilla.

Seura pitää varsinaisen kokouksensa vuosittain helmi-maaliskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Tämän lisäksi voi osallistua yhdellä valtakirjalla, joka tulee esittää kokouksessa.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 10. Päätetään edustajien lähettämisestä eri järjestöjen tai yhteisöjen vuosi- ym. kokoukseen.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väli on oltava vähintään kaksi (2) viikkoa.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.